POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE

 

 

Ultima actualizare:

 

Respectarea vieții tale private este unul dintre angajamentele noastre fundamentale și, de aceea, acordăm cea mai mare atenție prelucrării datelor tale cu caracter personal, în conformitate cu legislația aplicabilă. Suntem conștienți de importanța păstrării confidențialității, integrității și securității datelor tale cu caracter personal (“Date cu Caracter Personal”) și am redactat această politică de confidențialitate („Politică de Confidențialitate”) pentru a explica modul în care Datele tale cu Caracter Personal sunt colectate, stocate, utilizate și dezvăluite de către Global Vision Telecom SRL, o societate incorporată și funcționând potrivit legii române, având sediul în Mun. București, str. Iedului nr.2, Bl149B, sc.2, sector 6, Bucuresti/ROMÂNIA. Global Vision Telecom SRL, în calitate de operator, în legătură cu accesul la și utilizarea website-ului disponibil la adresa URL www.gvtelecom.ro . De fiecare dată când suntem obligați de legea aplicabilă, vom solicita consimțământul tău liber, informat, specific și neechivoc pentru prelucrarea Datelor tale cu Caracter Personal. Prin exprimarea consimțământului tău, vei fi de acord că putem colecta, folosi, dezvălui, prelucra și transfera Datele cu Caracter Personal, în conformitate cu această Politică de Confidențialitate.

Ne rezervăm dreptul de a modifica din când în când dispozițiile acestei Politici de Confidențialitate. Dacă vom face modificări la această Politică de Confidențialitate, vom face disponibilă versiunea actualizată pe Site și vom actualiza data menționată la “Ultima actualizare”. De asemenea, te vom atenționa cu privire la modificările intervenite, pentru a ne asigura că ești informat cu privire la modul în care vor fi utilizate Datele cu Caracter Personal. Orice modificare a Politicii de Confidențialitate se va aplica de la data la care a fost efectuată, cu excepția modificărilor care necesită consimțământul tău prealabil și care se vor aplica din momentul în care îți exprimi acest consimțământ.

 1. Datele cu Caracter Personal prelucrate și scopurile prelucrării

1.1. Date de navigare pe Site

Sistemele informatice și aplicațiile software utilizate pentru funcționarea Site-ului obțin, în mod general, unele Date cu Caracter Personal (așa numitele „log files”), a căror transmitere este implicită în utilizarea protocoalelor de comunicare pe Internet.

Aceste informații nu sunt colectate pentru a fi asociate unor persoane identificate, însă, datorită naturii lor, pot permite, prin prelucrarea și integrarea cu anumite date stocate de terți, identificarea utilizatorilor. Aceste informații includ adresele IP, ora solicitării, metoda folosită pentru a trimite cererea la server, mărimea fișierului obținut în răspuns, precum și alți parametri referitori la sistemul de operare al utilizatorului.

Utilizăm aceste date numai pentru a obține informații statistice anonime privind utilizarea Site-ului și pentru a verifica funcționarea corectă a acestuia.

Temeiurile legale pentru prelucrarea datelor de navigare constau în interesul nostru legitim pentru îmbunătățirea Site-ului nostru și pentru gestionarea capacităților serverului și pentru păstrarea fără erori a Site-ului nostru, precum și pentru a ne permite să ne conformăm îndatoririlor legale referitoare la aspectele de securitate a sistemelor noastre.

1.2. Contact

Ai posibilitatea de a ne contacta în diferite moduri: prin e-mail sau prin telefon. În această situație, vom folosi Datele tale cu Caracter Personal doar pentru a te contacta în legătura cu oferta solicitată sau în legătură cu soluționarea problemei indicate.

Temeiul legal pentru această prelucrare constă în executarea unui contract sau pentru a face demersuri la cererea ta înainte de încheierea unui contract. Refuzul de a furniza aceste date determină imposibilitatea contactării tale pentru soluționarea problemei tale și pentru a-ți oferi suport.

 1. Durata de prelucrare

Durata de prelucrare a Datelor cu Caracter Personal este: 5 ani

În anumite circumstanțe, este posibil să păstrăm Datele cu Caracter Personal pentru perioade mai lungi de timp, de exemplu în cazul în care suntem obligați să facem acest lucru în conformitate cu cerințele legale, de reglementare, fiscale sau contabile.

De asemenea, am putea păstra Datele cu Caracter Personal pentru perioade mai îndelungate de timp, astfel încât să avem o evidență exactă a raporturilor tale cu noi în cazul oricăror plângeri sau dacă credem în mod rezonabil că există o perspectivă de litigiu legată de Prelucrarea Datelor tale cu Caracter Personal sau de tranzacții.

 1. Transferul Datelor cu Caracter Personal

Datele cu Caracter Personal sunt stocate pe serverele noastre și pe serverele partenerilor contractuali care ne ajută să furnizăm serviciile noastre.

Putem transfera Datele cu Caracter Personal, în măsura în care acest lucru este necesar, următoarelor categorii de destinatari: parteneri contractuali, subcontractanți, companii ce oferă servicii de tip curierat, companii ce oferă servicii de arhivare, companii ce oferă servicii IT, furnizori de produse software sau hardware, companii de studii de piață, service-uri autorizate, companii de marketing, autorități publice, instanțe de judecată sau arbitrale, precum și autorități competente să cerceteze săvârșirea de fapte penale.

Acești destinatari pot fi situați în Uniunea Europeană și/sau în Zona Economică Europeană. În cazul în care destinatarii sunt situați în afara Uniunii Europene și a Zonei Economice Europene, inclusiv în țări care nu sunt recunoscute ca asigurând un nivel adecvat de protecție, transferul Datelor cu Caracter Personal se efectuează doar dacă există garanții adecvate, în conformitate cu legea aplicabilă. În acest sens, ne bazăm pe mai multe garanții, precum certificatul Privacy Shield sau clauzele contractuale standard emise de Comisia Europeană. Poți primi de la noi o listă de destinatari din țări terțe, precum și o copie a dispozițiilor convenite care asigură un nivel adecvat de protecție a Datelor cu Caracter Personal. Pentru orice solicitate în acest sens, te rugăm să ne contactezi la datele de contact menționate mai jos.

 1. Securitatea Datelor cu Caracter Personal

Securitatea Datelor tale cu Caracter Personal este importantă pentru noi. Prin urmare, Datele tale cu Caracter Personal vor fi prelucrate prin aplicarea unor măsuri tehnice și organizatorice rezonabile pentru a proteja Datele cu Caracter Personal, precum limitarea accesului la Datele cu caracter Personal, criptarea sau anonimizarea Datelor cu Caracter Personal, stocarea pe medii securizate. Cu toate acestea, în ciuda eforturilor depuse, nu putem garanta întotdeauna eficiența măsurilor de securitate implementate, și prin urmare, nu putem garanta în orice moment securitatea Datele cu Caracter Personal.

 1. Drepturile tale cu privire la prelucrarea Datelor cu Caracter Personal

În conformitate cu legislația aplicabilă, beneficiezi de următoarele drepturi:

Dreptul de acces: Ai dreptul de a obține confirmarea de la noi că Datele tale cu Caracter Personal sunt prelucrate de noi, precum și informații privind specificul prelucrării precum: scopul, categoriile de Date cu Caracter Personal prelucrate, destinatarii Datelor cu Caracter Personal, perioada pentru care Datele cu Caracter Personal sunt păstrate, dacă le transferăm în străinătate și cum le protejăm, drepturilor tale, dreptul de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere, de unde am obținut Datele cu Caracter Personal.

Dreptul la rectificare: Ai posibilitatea de a solicita rectificarea Datelor tale cu Caracter Personal, cu condiția să fie respectate cerințele legale aplicabile. În eventualitatea unor erori, după notificare, vom corecta imediat Datele tale cu Caracter Personal.

Dreptul la ștergere: În anumite cazuri, ai posibilitatea de a solicita ștergerea Datelor cu Caracter Personal: acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care le-am colectat și le prelucrăm; ai retras consimțământul pentru prelucrarea Datelor cu Caracter Personal și noi nu mai putem prelucra Datele cu Caracter Personal pe alte temeiuri legale; Datele cu Caracter Personal sunt prelucrate contrar legii; dai curs unui drept legal de a te opune. Nu avem obligația de a ne conforma solicitării tale de ștergere în cazul în care prelucrarea Datelor cu Caracter Personal este necesară pentru respectarea unei obligații legale, sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. De asemenea, există alte circumstanțe în care nu suntem obligați să respectăm această solicitarea de ștergere a Datelor cu Caracter Personal.

Restricționarea prelucrării: Poți solicita să restricționăm prelucrarea Datelor tale cu Caracter Personal în cazul în care contești corectitudinea Datelor cu Caracter Personal, pentru o perioadă care ne permite să verificăm exactitatea Datelor cu Caracter Personal în cauză; în cazul în care prelucrarea este ilegală, și te opui ștergerii Datelor cu Caracter Personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; în cazul în care nu mai avem nevoie de Datele cu Caracter Personal în scopul prelucrării, dar ni le soliciți pentru o acțiune în instanță; în cazul în care te-ai opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile noastre legitime ca operatori prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

Dreptul la portabilitatea datelor: În măsura în care datele personale sunt prelucrate în baza consimțământului tău sau pentru executarea contractului și prelucrarea se face prin mijloace automate, ai dreptul ca Datele tale cu Caracter Personal să îți fie furnizate într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și ai dreptul de a transmite aceste Date cu Caracter Personal altui operator. Acest drept nu afectează în mod negativ drepturile și libertățile celorlalți.

Dreptul la opoziție: În anumite situații, precum atunci când prelucrăm Datele tale cu Caracter Personal pe baza unui interes legitim, ai dreptul de a te opune prelucrării Datelor tale cu Caracter Personal de către noi. În caz de opoziție nejustificată, Global Vision Telecom SRL este îndreptățită să prelucreze în continuare Datele cu Caracter Personal.

Dreptul de a te opune primirii de mesaje comerciale: De asemenea, te poți opune la prelucrarea Datelor tale cu Caracter Personal în scopul trimiterii de mesaje comerciale.

Revocarea consimțământului: În măsura în care prelucrăm Datele tale cu Caracter Personal în temeiul consimțământului tău, poți revoca oricând consimțământul, fără a afecta legalitatea prelucrării bazate pe consimțământ înainte de retragerea acestuia.

Dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale: Dacă sunt respectate dispozițiile legale aplicabile, ai dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice în privința ta sau te afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

Dreptul de a te adresa autorității de supraveghere: Ai dreptul de a depune o plângere înaintea Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal („ANSPDCP”) în legătură cu orice încălcare a drepturilor tale privind prelucrarea Datelor tale cu Caracter Personal. Datele de contact ale ANSPDCP sunt: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336 București, Romania; e-mail: anspdcp@dataprotection.ro.

Pentru a afla mai multe despre modul în care poți exercita drepturile menționate mai sus, te rugăm să ne contactezi la adresa de e-mail office@gvtelecom.ro.

 1. Contact

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la această Politică de Confidențialitate sau la implementarea acesteia, ne puteți contacta la office@gvtelecom.ro.

 

PRIVACY POLICY

 

 

Respecting  your privacy is one of our fundamental duties, which is why we are careful in handling personal data, in concordance with the applicable legislation. We are aware of the importance of keeping the privacy, integrity and security of personal data  (“Personal Data “), which is why we wrote this  privacy policy document ( “Privacy Policy”) to explain the way in which your Personal Data is collected, stored, used and revealed  by Global Vision Telecom SRL, an incorporated company operating under  Romanian laws, based in Mun. București, str. Iedului nr.2, Bl149B, sc.2, sector 6, Bucharest/ROMANIA. Global Vision Telecom SRL,  as an operator, with access to and utilising the website available at this URL www.gvtelecom.ro. Every time we are required by the applicable law, we will ask for your free, informed, specific and  unequivocal consent for collecting and processing you Personal Data. By expressing your consent, you agree that we can collect, use, process, reveal and transfer your Personal Data,  according to this Privacy Policy.

 

We reserve our right to  modify the terms of this Privacy Policy from time to time. If any changes occur, we will have an updated version of the Privacy Policy available on our website  and we will update the date mentioned in the “Latest update” section. We will also keep you updated on changes to data, to make sure that you are aware of the way  Personal Data will be used. Any change to the Privacy Policy will be applied on the date it was made, except the changes that require your consent,  which will be applied only after providing your consent.

 

 1. Processed personal data and the purpose of processing
 2. 1. Navigation data on the website

 

Computer systems and software applications used in the continuous activity of the web-site  generally obtain  some Personal Data ( so called “log files”), whose  transmission  is involved in utilising the communication protocols of the Internet

 

This information is not collected to be associated  to an identified person, however thanks to their nature, they can allow, by processing and integration with certain stored data by  third parties,  the identification of users. This information includes  IP addresses, request hour,  method used to send the request to the server, the size of the file obtained in the answer, as well as  other parameters  related to the operating system of the user

 

We utilise this data only to obtain anonymous statistical information regarding  the use of the web-site  and to check that it is running correctly.

 

The legal grounds  for processing navigation data  are in our legitimate interest, as we strive to improve the site,  improve handling the capacity of the server and maintain the site error-free, as well as letting us  conform to our legal duties regarding the security of our systems.

 

1.2. Contact

 

You can contact us through ways such as: e-mail or phone calls. In this situation, we will use your Personal Data only to  contact you regarding a requested offer  or in regards to solving an indicated problem.

 

The legal grounds for this processing  consist  in executing a contract or for taking steps at your request  before the conclusion of the contract. Refusal to provide this data will make you impossible to contact for receiving support or solving your problem.

 

2.The period of processing

 

The period of processing Personal Data is: 5 years

 

Under certain circumstances, it is possible for us to keep the  Personal Data for extended periods of time, for example  in case we are required to do this in  concordance with legal requirements  of regulation,  tax and accounting. We can also keep the Personal Data  for longer periods of time as evidence of your relations with us in case of any complaints or if we think, in a reasonable way, that there is  a litigation perspective related to the Processing of Personal Data or of transactions

 

 1. The Transfer of Personal Data

 

Personal Data is stored on our servers and our partners’ , who help us provide our services.

 

We can transfer the Personal Data, to the extent to which it  is necessary to the following categories of recipients: contractual partners,  subcontractors, companies which offer courier services, companies which offer archiving services, companies which offer IT services,  providers of hardware and software, marker study companies, marketing companies, public authorities, courts or arbitral tribunals, as well as competent authorities  who research criminal offences.

 

These recipients can be situated in the EU and/or in the European Economic Zone. In case of recipients situated outside the EU and  the European Economic Zone, including countries which are not recognised for  providing adequate levels of protections, the transfer of Personal Data will be done only if appropriate guarantees exist, in concordance with the applicable law. In this regard, we rely on  multiple guarantees, such as the Privacy Shield certificate or  standard contractual clauses issued by the European Commission.From us, you can expect a list of recipients  from third  party countries as well as a copy of agreed provisions, which  ensure  an adequate level of protection for Personal Data.  In this regard, we ask you to contact us  by using the contact details below.

 

 1. The security of Personal Data

 

The security of personal data is important to us. Therefore your Personal Data will be processed by applying some reasonable technical and organisational measures to protect it, as well as limiting the access to it  by using encryption

and anonymisation on Personal Data, storing it in safe environments. Nevertheless, despite our best efforts, we cannot guarantee permanent efficiency of our  implemented security measures, therefore we cannot guarantee the security of Personal Data in every instance.

 

 1. Your rights regarding the processing of Personal Data

 

In compliance with  the applicable legislation, you benefit of the following rights:

Right of access: you have the right to receive conformation from us that we are processing your Personal Data, as well as detail about the process such as: the purpose, the categories of Personal Data that is being processed, the recipients of your Personal Data, the time we hold onto your Personal Data, the prospect of  transferring them abroad and how we protect them, the right to make a complaint to the surveillance authorities, from which we got the Personal Data.

Right to rectification: You have the possibility of requesting your Personal Data to be rectified,  with the condition of respecting  required applicable laws.  In the event of an error, we can revise the Personal Data, on request.

Right to erasure: In certain cases, you have the opportunity to request the deletion of your Personal Data, which are no longer necessary for the purpose we collected and processed them. By withdrawing your consent for processing the Personal Data, we can no longer work on other legal grounds,  Personal Data is processed contrary to law, you have the legal right  to oppose. We don’t have the obligation  to comply with your request to erase the Personal Data as long as it is necessary to process them as part of a legal obligation, or for the finding, exercising or defending a right in court. In addition, there are some other circumstances where we can reject the request of erasing Personal Data.

Restricting the processing: You can request the restriction the processing of your Personal Data in case  you contest the correctness of said data, for a period which allows us to check the accuracy of the Personal Data in question; in case the processing is illegal and you oppose the deletion of Personal Data, in exchange  demanding the restriction of utilising them; in case of us not needing the Personal Data for processing purposes, but you demand them for an action in court; in case you opposed the processing, for the time period in which our legitimate rights as operators are being checked to see if they prevail over the rights of the targeted person.

The right of portability of data: As long as the Personal Data is being processed base on your commitment for executing the contract  and the processing is being done through automatic means, you have the right  to receive the Personal Data in a structured format,  that is currently utilised and which can can be read automatically, and you have the right to send  the Personal Data to another operator. This right doesn’t negatively impact the rights and freedoms of others

The right of opposition: In certain situations, such as when we process Personal Data based  on legitimate interest, you have the right to oppose the processing of Personal Data made by us. In case of unjustified opposition,  Global Vision Telecom SRL is  entitled to continue processing the Personal Data

The right of rejecting commercial messages: You can oppose the processing of your Personal Data for sending  commercial message.

Revocation of consent: As long as we process your Personal Data based on your consent, you can revoke it at any time , without affecting the legitimacy of the processing based on consent before its revocation

The right of not being subjected to certain individual decisions: If certain applicable legal provisions , you have the right of not being subjected  to the decisions based exclusively on  the automatic  processing, including the creation of  profiles, which produce juridical effects in relation to you  or affect you in a similar way in a significant degree

The right of addressing  the surveillance authorities: You have the right of making a complaint to Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal („ANSPDCP”)  regarding any violation of your rights regarding  the processing of your Personal Data. The contact details of ANSPDCP are: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336 București, Romania; e-mail: anspdcp@dataprotection.ro.

 

 

For more details about how you can exercise the rights mentioned above, we ask you to contact us at the following e-mail address: office@gvtelecom.ro.

 

 1. Contact

If you have any questions or  concerns regarding  this Privacy Policy or its implementation, you can contact us at office@gvtelecom.ro